Algemene Huurvoorwaarden

Artikel 1.
Gehuurde artikelen bleven steeds eigendom van Popverhuur Apeldoorn v.o.f..

Artikel 2.
Popverhuur Apeldoorn v.o.f. is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde feestobject na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 3.
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde feestobject aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 4.
De huurder wordt geacht het feestobject in goede staat te hebben ontvangen. Popverhuur Apeldoorn v.o.f. wordt geacht het feestobject in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 5.
Popverhuur Apeldoorn v.o.f. behoudt zich het recht voor, vervangende items te leveren indien er sprake is van mankementen aan materiaal. Wij zullen dan zo gelijkend mogelijk materiaal leveren.

Artikel 6.
Popverhuur Apeldoorn v.o.f. doet haar best om alle producten zo goed en schoon mogelijk zal af te leveren. Het is echter niet uit te sluiten dat in een enkel geval zand- en/of grasresten van de vorige huurdag ontstaan, of dat het object niet (geheel) droog is. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend, en ontslaat huurder niet van haar verplichtingen.

Artikel 7.
Huurder wordt geacht op de hoogte zijn van de veiligheidsregels en/of gebruikersinstructies van de gehuurde objecten. Deze worden bij het verhuurde object meegeleverd door verhuurder.

Artikel 8.
Huurder dient voor het vervoer van de materialen over deugdelijk vervoersmateriaal te beschikken, waarbij materialen geen beschadigingen kunnen oplopen.

Artikel 9.
Wanneer wij u assisteren met het in- en uitladen van uw voertuig zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade als gevolg hiervan.

Artikel 10.
Het huren en gebruik van een feestobject geschiedt op eigen risico. Popverhuur Apeldoorn v.o.f. is nimmer aansprakelijk voor letsel en/of materiële en/of andere immateriële schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen (van derden). Verhuurder is niet aansprakelijk voor schades en/of inkomstendervingen bij huurder of bij derden, ontstaan door het (vermeende) niet deugdelijk functioneren van het gehuurde. De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden.

Artikel 11.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende huur tijd aan het gehuurde object worden toegebracht. Alle kosten door vermissing, diefstal, schade zijn voor rekening van de huurder. Bij schade, vernieling, vuurwerkschade, verlies of diefstal van het gehuurde materiaal zal de verhuurder de nieuwwaarde van vervangend materiaal aan de huurder in rekening brengen. Het is dus van belang dat u de pop vooraf controleert op schade en deze meld aan Popverhuur Apeldoorn v.o.f.

Artikel 13.
Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terug bezorging wordt een boete van 25,- Euro incl. BTW per dag berekend voor een feestobject.

Artikel 14.
Alle materialen dienen schoon, droog, compleet en onbeschadigd te worden terug geleverd aan Popverhuur Apeldoorn v.o.f.. Bij het niet (voldoende) schoon retourneren van de gehuurde artikelen berekenen wij € 20,- excl. BTW aan reinigingskosten in rekening. Het is aan de verhuurder om te beoordelen of de geretourneerde goederen (voldoende) schoon zijn teruggebracht. Huurder gaat hier door het ondertekenen van de huurovereenkomst mee akkoord.

 Artikel 15.
Huurder verplicht zich te helpen bij in- en uitladen van het gehuurde.

Artikel 16.
Prijzen zijn op basis van “afhalen en brengen”. In overleg kunnen goederen tegen meerprijs ook geleverd, opgezet, opgehaald en opgeruimd worden. De huurder dient de zaak voor het einde van de op de overeenkomst vermelde huur perioden met inachtneming van de met de verhuurder afgesproken tijd terug te brengen. Om ieder misverstand uit te sluiten dient de huurder zich uitsluitend te melden bij verhuurder.

Artikel 17.
Huurder dient de objecten te gebruiken overeenkomstig de bestemming.

Artikel 18.
Betaling geschiedt contant of per bank, in elk geval voorafgaande aan de verhuurperiode.

Artikel 19.
Verhuurder verklaart kennis te hebben genomen van feit dat er altijd toezicht gehouden dient te worden door een volwassene op het gehuurde. Deze dient op naleving van de veiligheidsregels toe te zien, alsmede de algehele veiligheid in het oog te houden, en in te grijpen indien zich (potentieel) onveilige situaties voor doen. Deze meerderjarige toezichthouder dient zorg te dragen voor zowel de veiligheid van de gebruikers van het gehuurde object alsmede voor de veiligheid van derden in de nabijheid van het gehuurde object.

Artikel 20.
Indien reparaties aan gehuurde goederen noodzakelijk zijn dient hier altijd eerst contact met de verhuurder over opgenomen te worden. Het is niet toegestaan om zelf reparaties en of veranderingen  aan te (laten) brengen aan gehuurde objecten. Reparaties zullen voor rekening van de huurder geschieden.

Artikel 21.
Verhuurder kan ervoor opteren om i.p.v. een waarborgsom genoegen te nemen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de verhuurder ter garantie van het nakomen van de verplichtingen van de huurder. Popverhuur Apeldoorn voorziet het geldige kopie legitimatiebewijs van een ‘KOPIE’ stempel, dit om misbruik te voorkomen.